Čeština / English / French /

Události

Le Rendez-Vous jaro 2019

Date: 12. Dubna
Time: 10h00

Trh plný zážitků, chutí, vůní, designu s nádechem Francie. Letos slaví festival BONJOUR BRNO 25 výročí!
I letos se potkáme v krásných prostorách Moravská galerie v Brně v Místodržitelský palác a na Moravském náměstí u Jošta.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.le-vin.cz platné pro internetový obchod se spotřebiteli, sestavené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)1. Základní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy při uzavírání kupních smluv při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, kterým je Alain-Daniel Boulaz, IČ: 72449985, místo podnikání Nachová 2220/1, 621 00 Brno. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanskoprávními předpisy. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že je mu obsah těchto OP znám, že s nimi bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Právní otázky neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.
Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou a občanským zákoníkem a kupující se zavazuje zboží a doklady řádně převzít a zaplatit kupní cenu.
OP jsou zveřejněny na internetovém obchodě prodávajícího www.le-vin.cz a obsahují informace, které je povinen prodávající při jednání prostřednictvím prostředků dálkové komunikace kupujícímu s dostatečným předstihem poskytnout podle § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@le-vin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


2. Pojmy
Prodávající“ je Alain-Daniel Boulaz, IČ: 72449985, místo podnikání Nachová 2220/1, 621 00 Brno. Kupující“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je v pozici spotřebitele. Kupní smlouva“ je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená kupní smlouva na základě závazné internetové objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení prodávajícího o přijetí závazné objednávky kupujícímu. Závazná objednávka“ je kupujícím odeslaná objednávka na vybrané zboží zobrazené v „Nákupním košíku“, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení prodávajícímu.


3. Předmět smlouvy
Předmětem kupní smlouvy uzavřené podle těchto OP je prodej zboží prezentovaného na internetovém obchodě prodávajícího www.le-vin.cz, kterým je víno francouzského původu a s ním související sommelierské a další doplňkové zboží. Zboží je specifikováno názvem, hlavní charakteristikou a cenou.


4. Účastníci
Prodávající uzavírá kupní smlouvy podle těchto OP s fyzickými osobami, které jsou svéprávné, dovršily věk 18 let a nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti a s právnickými osobami, které nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Souhlasem s uvedenými OP a následným nákupem v internetovém obchodě www.le-vin.cz kupující potvrzuje, že dovršil věku 18 let. Osobám mladším 18 let internetový obchod www.le-vin.cz alkoholické nápoje neprodává.
Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím zaslání kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti nebo jiného obdobného dokladu). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to bez nároku na případné odškodnění.

5. Způsob objednání zboží /Uzavření kupní smlouvy
Při nákupu vybraného zboží, prezentovaného na internetovém obchodě prodávajícího, vloží zájemce o koupi vybrané zboží do „Nákupního košíku“. V „Nákupním košíku“ se zájemci o koupi zobrazí veškeré vybrané položky, které hodlá od prodávajícího zakoupit. Zboží zobrazené v „Nákupním košíku“ se má za zboží, které bude objednáno. U vybraného zboží vloženého do „Nákupního košíku“ se vždy zobrazí celková cena. Po vyplnění osobních údajů v příslušném formuláři odešle zájemce o koupi závaznou objednávku prodávajícímu, přičemž tím potvrdí, že se seznámil s těmito OP a že s jejich obsahem souhlasí.
Nabídka zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná internetová objednávka kupujícího, která se stává závaznou okamžikem jejího doručení prodávajícímu. O přijetí objednávky (akceptaci) je kupující informován prodávajícím prostřednictvím automatického e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení prodávajícího o přijetí závazné objednávky kupujícímu.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si nese kupující sám.
Zrušit závaznou objednávku je možno kdykoliv před expedicí objednaného zboží, s tím, že je o této skutečnosti kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, a to telefonicky na telefonním čísle +420 732 909 281. Účinným a včasným zrušením objednávky ze strany kupujícího dojde ke zrušení kupní smlouvy.
Pokud by prodávající po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není u něj skladem nebo je nelze z jiných důvodů dodat, nabídne kupujícímu zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným, není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou kupující souhlasit, může prodávající nebo kupující bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, prodávající toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

6. Dodání zboží
Dodání zboží prodávající realizuje na náklady kupujícího na jím uvedenou dodací adresu, a to způsobem, který si kupující zvolí. Způsoby dopravy zboží a cenu přepravného lze nalézt v internetovém obchodě www.le-vin.cz, v sekci Doprava.
Náklady přepravy zboží a balné se připočítávají k ceně zboží a hradí je kupující.
Dodací lhůta činí zpravidla sedm dní. V případě, že kupující zvolil způsob platby převodem na účet, počíná běžet dodací lhůta až od okamžiku připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě nemožnosti dodržení termínu dodání je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o náhradním termínu dodání zboží, který je kupující povinen akceptovat.
V případě, že prodávající nedodá objednané zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Veškerá plnění navzájem si poskytnutá podle zrušené kupní smlouvy si jsou obě smluvní strany povinny vrátit. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.


7. Kupní cena
Aktuální kupní cena zboží je uvedena přímo na internetovém obchodě www.le-vin.cz a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na www.le-vin.cz v okamžiku odeslání závazné objednávky.
Prodávající je oprávněn k uveřejněné ceně zboží připočíst přepravné včetně balného podle čl. 6 těchto OP.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


8. Způsoby úhrady kupní ceny
Způsob úhrady kupní ceny zboží si volí kupující.
Kupní cenu lze uhradit následovně: - na dobírku, tj. zaplacením kupní ceny při převzetí zboží od dopravce, - bezhotovostně převodem na účet: 77777133/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., - hotově při osobním převzetí či při osobním rozvozu.
Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží současně jako dodací list.


9. Převzetí zásilky
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, či v případě zjevného poškození zásilky při přepravě, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít; o této skutečnosti sepíše kupující s dopravcem protokol a neprodleně se obrátí na prodávajícího za účelem vyřešení nové dodávky zboží.
Podpisem přepravní listiny kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky, či zjevného poškození zásilky při přepravě, nemůže být brán zřetel.
Pokud je zásilka nepoškozená, je kupující povinen ji převzít a bez zbytečného odkladu zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky či závady, včetně neúplnosti zásilky či dodávky nesprávného zboží, neprodleně uplatnit u prodávajícího.
Pokud kupující doručovanou zásilku nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu s doručováním zásilky vznikly.


10. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,


Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Jde-li o dodání nesprávného zboží, má kupující právo na jeho bezodkladnou výměnu. Při uplatnění tohoto nároku je kupující povinen prodávajícímu zároveň vrátit nesprávně dodané zboží. Náklady na přepravu hradí v tomto případě prodávající.
Jde-li o neúplnou zásilku, provede prodávající bez zbytečného odkladu dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v takovém případě prodávající.


11. Reklamační podmínky
Kupující je povinen zjištěné závady zásilky či vína samotného či jiného zboží uplatnit u prodávající neprodleně poté, co vyšly najevo, a to písemným oznámením na e-mailovou adresu s uvedením vad a předložením, resp. zasláním zboží k posouzení a vyřízení nároku.
Prodávající si vyhrazuje, aby při reklamaci vína kupující předložil zboží v původním obalu, obsahujícím nejméně 2/3 původního obsahu vína a uzavřeném původní zátkou.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží kupujícímu vráceno zpět na jeho náklady.


12. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
Kupující je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím dálkového přístupu od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím. Důkaz o odeslání odstoupení od smlouvy nese kupující. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Odstoupení od smlouvy se děje písemným oznámením zaslaným na adresu místa podnikání prodávajícího, příp. písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího. Kupující může použít vzorový formulář, který je připojen k těmto OP. V písemném odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, datum převzetí zásilky a zvolený způsob, kterým má být vrácena kupní cena, a sice převodem na označený bankovní účet, nebo složenkou na označenou adresu.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím této lhůty.
Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej kupující převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a originálního obalu. Nebezpečí a náklady spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese kupující. Zásilky zaslané zpět na dobírku nebudou prodávajícím převzaty.
Odstoupí-li kupující od smlouvy řádně a včas a splní i další podmínky uvedené výše, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, kterým provedl kupující platbu za zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Prodávající je oprávněn si započíst náhradu ve výši skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že vrácené zboží bude poškozené, znehodnocené, částečně spotřebované či nebude opatřeno originálním obalem, dokumentací a příslušenstvím, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty tohoto zboží.
Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze.


13. Ochrana osobních údajů
Odesláním objednávky uděluje kupující prodávajícímu výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, shromažďováním a ukládáním jeho osobních údajů, které získá spolu s jeho objednávkou, výhradně pro účely splnění jeho objednávky a pro účely možného dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto kupujícímu a za účelem zkvalitnění služeb. Zpracování a uchovávání osobních údajů se bude uskutečňovat jak elektronickým tak manuálním způsobem. Souhlas se týká zpracování osobních údajů v rozsahu jména a příjmení, adresy bydliště, telefonního spojení a e-mailové adresy pouze pro účely uvedené v předchozí větě.
Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou. Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu prodávajícího.
Prodávající nebude osobní údaje kupujícího využívat k jiným účelům než vymezeným výše a poskytovat je jiným osobám, s výjimkou kurýrní/dopravní služby v souvislosti s doručováním objednaného zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Základní informace
Jméno a příjmení provozovatele: Alain-Daniel Boulaz.
Místo podnikání: Nachová 2220/1, 621 00 Brno.
Identifikační číslo: 72449985.
Email: info@le-vin.cz.
Tel.: +420 732 909 281.

Kontaktní adresa pro zasílání objednávek, reklamací, oznámení o odstoupení od smlouvy, dotazů či stížností:
Nachová 2220/1, 621 00 Brno.
Email:info@le-vin.cz.
Tel.: +420 732 909 281.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Formulář stáhnete ZDE

Alain-Daniel Boulaz

Vína z Bordeaux

Pít víno je dobré, ale víme něco o víně, které právě pijeme? Tento článek Vám přiblíží víno z oblasti Bordeaux - z hlediska historie a specifikace této oblasti...

Facebook

Twitter